Team WorldOfMX


Thomas #246

Pilote Championnat Kid Grand est

Husqvarna 85 TC

Loic #126

Championnat Grand est Espoir

Husqvarna 85 TC

Bryan #24

Championnat Grand est MX2

KTM SXF250

Aurélien #105

Championnat Grand Est Trophée

Yamaha 450 YZF